www.archive-lt-2014.com » LT » A » AVE-MATROX

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 18 . Archive date: 2014-10.

 • Title: UAB “AVE-MATROX”
  Descriptive info: .. pradži.. Apie bendrov.. Jonavos terminalas.. Naujienos.. Karjera.. Kontaktai.. UAB „AVE-MATROX”.. pradži |.. |.. Tel: +370 37 207416.. Faksas: +370 37 320855.. El.. paštas: kestutis.. stragys@ave-matrox.. lt..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: UAB “AVE-MATROX”
  Descriptive info: UAB„AVE-MATROX“.. Uždaroji akcin bendrov ”AVE-MATROX” ( mon s kodas 110600222), finansin -ūkin veikl prad jo 1994 m.. kovo m nes.. 1994 m.. rugs j prad tas eksploatuoti 1.. 200 m3 talpos požeminis terminalas, buvo sudaryta terminalo nuomos sutartis su Lietuvoje esančiu Suomijos mon s „NESTE“ filialu.. 1995 m.. gruodžio 31 d.. prad tas eksploatuoti 6.. 600 m3 talpos antžeminis rezervuar parkas, bendra terminalo talpa – 7.. 800 m3.. Terminalo statybai vadovavo suomi specialistai.. Visi terminalo pastatai ir ranga atitinka Europos S jungos reikalavimus.. 1997 m.. mon  ...   mon je diegta ir TÜV CERT sertifikuota aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti ISO 14001 standart.. UAB „AVE-MATROX“ - pirmoji mon Lietuvoje, diegusi ir sertifikavusi aplinkos apsaugos vadybos sistem , atitinkanči Europos reikalavimus.. Nuo 1994 m.. iki 2002 m.. balandžio terminalo paslaugomis pagal ilgalaikes sutartis naudojosi Suomijos kompanija „NESTE“, Norvegijos – „STATOIL“ bei j klientai.. Nuo 2002 m.. balandžio terminalo paslaugomis naudojasi AB „Mažeiki nafta“.. Šviesūs naftos produktai (toliau NP) terminal gabenami cisternomis geležinkeliu.. Iš terminalo šviesūs NP išgabenami benzinvežiais.. Terminalas dirba vis par.. | Apie bendrov |..

  Original link path: /apie.html
  Open archive

 • Title: UAB “AVE-MATROX”
  Descriptive info: 1.. 1.. Bendri terminalo duomenys.. UAB ”AVE-MATROX” Jonavos terminalas yra Jonavoje – geografiniame Lietuvos centre – Pramon s g.. 38/Jonalaukio g.. 1 (Pav.. 1).. Pav.. Jonavos terminalo vieta Lietuvoje.. Terminalas užima 5 ha teritorij.. Čia yra:.. ·.. administracinis pastatas;.. 8 antžemini rezervuar parkas (bendra talpa 6.. 600 m3);.. požemini rezervuar parkas ir du benzinveži užpylimo gerv s (20 rezervuar , kuri bendra talpa 1200 m3);.. šviesi naftos produkt siurblin ;.. benzinveži viršutinio užpylimo estakada (6 gerv s);.. benzinveži apatinio užpylimo estakada (1 užpylimo vieta 3 rūši naftos produktams);.. laboratorija ir apsaugos postas;.. administracijos pastatas;.. geležinkelio cistern išpylimo estakada 8 vagonams;.. fasuot naftos produkt ir kt.. technini skysči sand lys;.. elektros transformatorin ;.. priešgaisrin siurblin ir priešgaisriniai rezervuarai.. 2.. Bendras Jonavos terminalo vaizdas.. 2.. Technin Jonavos terminalo rengim charakteristika.. Geležinkelio cistern išpylimo estakada.. 1Pav.. 3.. Geležinkelio cistern išpylimo estakadoje vienu metu galima priimti 8 geležinkelio cisternas su vienos rūšies šviesiu naftos produktu (Pav.. 3).. Aplinkos apsaugojimui nuo teršimo naftos produktais išpylimo iš geležinkelio cistern aikštel je yra rengtas betoninis surinkimo padas su sienut mis.. Po šiuo padu yra paklota amerikietiška 1,5 mm Gundle” tipo pl vel – geomembrana HDPE.. Galimas geležinkelio cisternos užpylimas/išpylimas ir per virš (viena darbo vieta).. Šviesi naftos produkt siurblin.. Šviesi naftos produkt siurblin pastatyta iš lengv konstrukcij , atvira (Pav.. 4).. Joje sumontuoti šeši Suomijos firmos AHLSTROM siurbliai, kiekvieno iš j našumas – 200 m3/h (Pav.. 5).. Yra sumontuoti filtrai, uždaromoji armatūra, sistemos kontrol s elementai ir automatinis valdymas.. Numatyta siurbli pakeitimo vienas kitu galimyb.. Siurblin s betonin se grindyse taip pat yra paklota amerikietiška 1,5 mm Gundle” tipo pl vel - geomembrana HDPE, apsauganti aplinkos grunt nuo galimo užteršimo naftos produktais, yra rengta lietaus kanalizacija.. 4.. 5.. Šviesi naftos produkt siurblys.. 3.. Antžemini rezervuar parkas.. Antžemini rezervuar parke sumontuoti 8 vertikalūs rezervuarai, kuri bendra talpa – 6.. 600 m3 (Pav.. 6).. Sklendži sistemos ir techninio vamzdyno d ka, šiuose rezervuaruose šiuo metu galima sand liuoti keturi rūši šviesius naftos produktus.. Naftos produkt garavimo sumažinimui antžeminiuose rezervuaruose sumontuoti plaukiojantys stogai.. Rezervuar parko aikštel rengta prisilaikant vis statybini , gamtosaugini ir priešgaisrini reikalavim.. Aikštel nuo aplinkin s teritorijos izoliuota gelžbetonine atramine sienute.. Aikštel s plotas ir sienut s aukštis priimtas taip, kad, naftos produktui išsiliejus iš didžiausio rezervuaro (2.. 000 m3), naftos produktas likt aikštel s viduje.. Po betonine antžemini rezervuar aikštel s danga bei po pačiais rezervuarais ant gelžbetonini pamat po sm lio pagalve paklota amerikietiška 1,5 mm Gundle” tipo pl vel - geomembrana HDPE, kuri pilnai apsaugo grunt nuo užteršimo naftos produktais.. Yra rengta lietaus kanalizacija, kurios pagalba išleidžiamas susikaup s vanduo.. Antžemini rezervuar parke sumontuota Olandijos firmos “ENRAF” automatizuoto rezervuar matavimo sistema ENRAF NONIUS, kurios pagalba automatiškai matuojamas rezervuare esančio naftos produkto kiekis, temperatūra, tankis bei vandens kiekis (Pav.. 7).. 6.. 600 m3 talpos antžemini rezervuar parkas.. 7.. Matavimo ranga antžeminiuose rezervuaruose.. 4.. Benzinveži užpildymo naftos produktais iš antžemini rezervuar estakada.. Benzinveži užpildymo iš antžemini rezervuar estakadoje (Pav.. 8) yra trys aikštel s: dvi aikštel s su šešiomis gerv mis viršutiniam benzinveži užpylimui ir viena – automatizuotam apatiniam benzinveži užpylimui trimis skirtingais naftos produktais vienu metu.. Viršutinio užpylimo greitis – 1.. 500 litr per minut , apatinio užpylimo – 2.. 100 litr per minut.. Visuose viršutinio užpylimo stovuose rengti Švedijos firmos WENNSTROM komerciniai skaitikliai, apatinio užpylimo – bendros JAV ir Vokietijos firmos SMITH-METER skaitikliai.. Benzinveži užpildymo iš antžemini rezervuar estakadoje vienu metu skirtingais naftos produktais galima užpildyti tris benzinvežius.. Estakados danga išbetonuota prieš tai paklojus 1,5 mm Gundle” tipo pl vel - geomembran HDPE, yra rengta lietaus kanalizacija.. 8.. Benzinveži užpylimo iš antžemini rezervuar estakada.. 5.. Požemini rezervuar parkas ir benzinveži užpildymo estakada.. Požemini rezervuar parke sumontuota 20 horizontali rezervuar , kuriuose galima sand liuoti dviej rūši kur.. Bendra požemini rezervuar talpa – 1.. 200 m3.. Visame požemini rezervuar parke yra iškasti gruntinio vandens kontrol s šuliniai, kuri pagalba greitai nustatomas NP nutek jimas iš rezervuar (Pav.. 9).. Benzinveži užpildymo naftos produktais iš požemini rezervuar estakada pastatyta iš metalini konstrukcij su dengtu stogu.. Užpylimo ranga pagaminta bendros JAV ir Olandijos firmos OPW FLUID TRANSFER, komerciniai skaitikliai – Švedijos mon s WENNSTROM.. Vienu metu galima užpildyti du benzinvežius viena naftos produkt rūšimi.. Vienas užpylimo stovas – rezervinis.. Yra rengtas 25 m3 rezervuaras naftos produkt atliekoms kaupti.. 9.. 6.. Technologiniai vamzdynai.. Technologiniai vamzdynai – besiūliai antžeminio tipo, sumontuoti ant metalini atram , tvirtinant apkabomis.. Terminale yra sudarytos naftos produkt pylimo ir perpumpavimo vamzdyn technologin s schemos, kuriose kiekvienas vamzdynas atskirai pažym tas, o uždaromoji armatūra – sunumeruota.. 7.. Priešgaisrin siurblin ir priešgaisriniai rengimai.. Priešgaisrin terminalo sistem sudaro: siurblin (Pav.. 10), sumontuota iš lengv konstrukcij , priešgaisrinis vamzdynas, nutiestas per vis teritorij , du požeminiai priešgaisriniai rezervuarai su vandeniu, visoje terminalo teritorijoje išd styti priešgaisriniai skydai (Pav.. 11) su būtinomis gaisrui gesinti priemon mis.. Siurblin s sienos ir lubos yra apšiltintos 10 cm storio akmens vata, patalpa apšildoma elektra.. Siurblin je rengti du 5 m3 talpos rezervuarai, kurie užpildyti “Angus Fire” firmos FP 70 PLUS putokliu.. Putoklio skiedinys ir aušinimo vanduo gaisro  ...   naujai suprojektuoti renginiai:.. 18.. Jonavos terminalo išpl timo schema.. Schemoje pažym ta:.. Administracijos pastatas;.. Antžemini rezervuar parkas, bendra talpa 6.. 600 m3;.. Naftos produkt siurblin ;.. Geležinkelio cistern iškrovimo estakada;.. Požemini rezervuar parkas, bendra talpa 1.. 200 m3;.. Benzinveži užpylimo iš požemini rezervuar estakada;.. Priešgaisrinis vandens rezervuaras;.. Naftos produkt tyrimo laboratorija, apsaugos postas;.. Priešgaisrin siurblin ;.. Elektros pastot ;.. Valymo rengimai;.. Fasuot naftos produkt sand lis;.. Garažas;.. 4 x 5.. 000 m3 talpos rezervuarai;.. Numatoma galimyb pastatyti dar 2 x 2.. 000 m3 talpos rezervuarus;.. Naftos produkt siurblin benzinveži užpylimui;.. 6 x 20 m3 talpos rezervuarai naftos produkt priedams, j siurblin ir užpylimo estakada;.. Išplečiama benzinveži užpylimo estakada rengiant 3 apatinio benzinveži užpylimo taškus ;.. 19.. 12 geležinkelio cistern pri mimo estakada.. Kokyb s valdymo ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos.. Kadangi UAB “AVE-MATROX” veikla yra specifin ir padidinto pavojingumo, nuo pat pirm darbo dien dirbama tik kokybiškai, ypating d mes skiriant gamtos apsaugai.. Tod l, did jant klient ir užsakov skaičiui bei norint rodyti, kad mūs terminaluose teikiamos paslaugos yra tik kokybiškos ir atitinkančios ne tik Lietuvos, bet ir Europos S jungos reikalavimus, 1997 m.. buvo diegta kokyb s valdymo sistema, atitinkanti ISO 9002 standart ir 1998 m.. – aplinkosaugos vadybos sistema, atitinkanti ISO 14001 standart.. Šias vadybos sistemas sertifikavo bendra austr -vokieči firma TÜV CERT.. kokyb s ir aplinkosaugos vadybos sistemas periodiškai sertifikuoja tarptautin s Norvegijos mon s Lietuvoje filialas UAB „Det Norske Veritas“.. Visa paruošta dokumentacija, atitinkanti ISO 9001:2000 ir ISO 14001:1996 standart reikalavimus sudaro apie 3000 puslapi.. “Kokyb s vadove” ir “Aplinkosaugos vadove” trumpai aprašytos kokyb s valdymo ir aplinkosaugos vadybos sistemos, darbuotoj atsakomyb pagal atskirus atitinkamus ISO standart elementus, mon s organizacin struktūra bei politika.. Metodin se instrukcijose detaliai aprašyti visi bendrov je vykstantys procesai, turintys takos tiekiam paslaug kokybei bei aplinkosaugai, skaitant galiojimus ir atsakomyb , ir numatytos priemon s j valdymui ir tobulinimui.. Darbo instrukcijose pateiktos atskir veiklos rūši , kurios svarbios teikiam paslaug kokybei ir aplinkosaugai, detalus aprašymas.. Kokyb s valdymo ir aplinkosaugos vadybos sistem funkcionavimas mon je užtikrina efektyv galim aplinkosaugos problem ar saugomo produkto kokyb s užtikrinimo problem atsekamum ir sudaro visas galimybes išvengti ši problem ateityje.. diegus aplinkosaugos vadybos sistem , pager jo šios srities raš valdymas, žymiai geriau kontroliuojamas susidaranči atliek , ypač pavojing , deponavimas, sukurtas ir nenutrūkstamai vykdomas aplinkosaugini priemoni planavimo procesas.. Aplinkosaugos vadybos sistemos funkcionavimas reiškia, kad jokia aplinkosaugos problema mon je nebus užmiršta, bet kuri takojanti aplink veikla bus griežtai reglamentuota.. Naftos produkt sand liavimo paslaugos.. Šviesūs naftos produktai sand liavimui terminale tiekiami geležinkelio cisternomis, o fasuoti naftos produktai – automobiliniu transportu.. Prieš išpylim iš geležinkelio cistern patikrinama šviesi naftos produkt temperatūra ir tankis, iš kiekvienos cisternos paimami bandiniai pirminei analizei (šviesumo ir skaidrumo nustatymui).. Jei šviesi naftos produkt kiekis ir kokyb atitinka normas, pradedamas išpylimas.. Nuo išpylimo pabaigos pra jus ne mažiau kaip dviems valandoms, rezervuaruose, kuriuos buvo perpilami šviesūs naftos produktai, padaromi kontroliniai pylimo aukščio, tankio, temperatūros, vandens kiekio matavimai bei pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias taisykles paimami m giniai ir perduodami naftos produkto savininkui, kuris išduoda naftos produkto kokyb s sertifikat.. Esant neatitikimams, sutartyje su klientu nustatytu terminu ir būdu (faksu, telefonu, laišku ir kt.. ) informuojamas naftos produkto savininkas (Klientas), ir surašomas aktas apie neatitiktis, neatitiktinis produktas atskiriamas ir paženklinamas.. Toliau elgiamasi pagal Kliento nurodymus taip, kad gautas neatitiktinis produktas nebūt sumaišomas su jau sand liuojamu naftos produktu.. Benzinvežiai šviesi naftos produkt užpylimui terminalo teritorij leidžiami tik po terminalo apsaugos darbuotoj atliktos vizualios benzinvežio techninio stovio apžiūros, leidus sand lininkui - pamainos viršininkui.. Užpylus reikiam šviesi naftos produkt kiek , apiforminami atleidimo dokumentai ir benzinvežis išleidžiamas iš terminalo teritorijos.. Identifikavimas.. Priimami saugojimui naftos produktai turi lydraščius (kokyb s sertifikatus), kuriuose nurodytos j fizin s naftos produkt savyb s, sud tis, gamintojas ir kt.. Ši davini pagrindu gauti naftos produktai identifikuojami.. Atsekamumas.. Iš klient gauti naftos produktai ir iš tiek j gautos prek s atsekamos pagal j lydraščius ir tiekimo dokumentus, kuriuose nurodomas tiek jas ir kiekis, gali būti nurodyta gamybos vieta, gamybos ar pakavimo (užpylimo) data, produkto savyb s, kiti duomenys.. Kokyb s duomen raš identifikavimas.. Kokyb s duomen raš identifikavimas padeda išvengti klaid , sudaro galimyb atsekti problemas analizi metu.. Kokyb s duomen raš identifikavim užtikrina padalinys, kuriame atliekami rašai, nurodant rašo žymen - eil s numer , pavadinim , rašymo dat , kokiu pagrindu rašyta ir kas juos raš.. Darbuotoj parinkimas, apmokymas ir kvalifikacijos tikrinimas bei k limas.. Priimant naujus darbuotojus, yra tikrinamas j kvalifikacijos atitikimas bendrov s vadovyb s iškeltiems reikalavimams.. Nauji darbuotojai supažindinami su galiojančiomis bendrov je taisykl mis, kokyb s sistemos, darbo saugos reikalavimais ir traukiami darb , globojant tiesioginiam padalinio vadovui, kol jis teigiamai vertina darbuotojo darb ir leidžia jam dirbti savarankiškai.. Siekiant patenkinti vis did jančius rinkos reikalavimus, bendrov je diegta pastovaus personalo mokymo bei kvalifikacijos tikrinimo sistema.. Bendrov s vadovyb tiria mokymo ir kvalifikacijos k limo poreik ir pagal tai sudaro metinius mokymo planus ir jais remiantis organizuoja mokymus, periodiškai vykdoma darbuotoj kvalifikacijos atestacija.. | Jonavos terminalas |..

  Original link path: /jterminalas.html
  Open archive
 •  

 • Title: UAB “AVE-MATROX”
  Descriptive info: Informacija ruošiama.. | Naujienos..

  Original link path: /naujienos.html
  Open archive

 • Title: UAB “AVE-MATROX”
  Descriptive info: Karjera |.. paštas: info@ave-matrox..

  Original link path: /karjera.html
  Open archive

 • Title: UAB “AVE-MATROX”
  Descriptive info: UAB “AVE-MATROX”.. Adresas:.. K stučio g.. 30 LT-44311 Kaunas,.. Tel.. :.. +370 37 207416.. Faks.. +370 37 320855.. p.. kestutis.. lt.. UAB “AVE-MATROX” Jonavos terminalas.. Pramon s g.. 1 LT-55198 Jonava.. +370 349 61084.. +370 349 61069.. info@ave-matrox.. |.. | Kontaktai..

  Original link path: /kontaktai.html
  Open archive

 • Title: UAB “AVE-MATROX”
  Descriptive info: Home Page.. Abuot Company.. Jonava Oil Terminal.. News.. Career.. Contacts.. CSC „AVE-MATROX”.. Home Page |.. Phone: +370 37 207416.. Fax: +370 37 320855.. Email: kestutis..

  Original link path: /en/index.html
  Open archive

 • Title: UAB “AVE-MATROX”
  Descriptive info: Jonava.. „AVE-MATROX”.. : +370 37 207416.. : +370 37 320855.. : kestutis..

  Original link path: /ru/index.html
  Open archive

 • Title: UAB “AVE-MATROX”
  Descriptive info: CSC „AVE-MATROX“.. The CSC ”AVE-MATROX” (company code 110600222) commenced its financial-economic activity in March 1994.. The park of the underground oil reservoirs, the capacity of which is 1.. 200 m3, has been commissioned in September, 1994.. The leasing contract of the Jonava oil terminal has been signed with the branch company of “NESTE” (Finland) in Lithuania in September, 1994.. In December 31, 1995 the park of the above ground oil reservoirs, the capacity of which is 6.. 600 m3, has been commissioned.. The total capacity of the Jonava oil terminal is 7.. The construction of this terminal was supervised by the Finnish specialists.. All the buildings and equipment of the terminal  ...   certificated Environmental Preservation System, meeting the requirements of ISO 14001 standard has been installed by the same United Alliance of Certification in Germany and Austria, TÜV CERT.. CSC “AVE-MATROX” is the first company in Lithuania that has installed and certificated the Environmental Preservation System meeting the requirements of the Europe.. Starting from 1994 to 2002 the oil terminal has worked under the long-term contracts with Finnish company “NESTE”, Norwegian company “STATOIL”, and their clients.. Starting from April 2002 the terminal has been leased by the SC “Mažeiki nafta”.. The light oil products are transported to the terminal by the tank-cars.. They are transported from it by trucks.. The terminal works non stop..

  Original link path: /en/apie.html
  Open archive

 • Title: UAB “AVE-MATROX”
  Descriptive info: About Company.. Jonava Oil Terminal of the CSC “AVE-MATROX is situated on Pramon s Str.. 38/ Jonalaukio Str.. 1 in Jonava, in the geographical centre of Lithuania (Picture 1).. Picture 1.. Location of Jonava Oil Terminal in Lithuania.. The terminal occupies a territory of 5 ha.. It complies 8 above ground tanks with total capacity of 6.. 600 m3 and 21 underground tanks with total capacity of 1.. The packed oil products are stored in a warehouse with the space of 500 m2 (Picture 2).. Picture 2.. General view of Jonava Oil Terminal.. Technical Characteristics of Equipment in Jonava Oil Termina.. Rail Unloading Gantry.. The installed equipment at the rail discharge point allows 8 railway cars carrying the same product to be discharged simultaneously (Picture 3).. To secure the environment from the pollution with oil products a concrete retaining wall surrounds the storage tanks.. HDPE geo-membrane of “Gundle” type 1,5 mm manufactured in America has been installed under this wall.. As an additional safety precaution and in order to avoid losses during the accidental oil product release, an emergency tank of 50 m.. capacity is installed.. Pump House of Light Oil Products.. The open pump house of light oil products is designed from light constructions (Picture 4).. The pump house contains six pumps (Picture 5), filters, stock-valves, and security and control equipment manufactured by Finnish company AHLSTROM.. The possibility to replace the pumps among themselves is also provided.. The concrete floor of the pump house has the aforementioned 1,5 mm HDPE geo-membrane “Gundle” installed, it insulates the area from the ground beneath and secures the area from soil pollution.. Picture 4.. Pump house of light oil products.. Picture 5.. Pump of light oil products.. Park of Above Ground Tanks.. The terminal comprises 8 vertical above ground storage reservoirs with total capacity of 6.. 600 m.. (Picture 6).. Presently it is possible to store light oil products of four kinds there.. In order to reduce the evaporation, floating roofs are installed in all of the above ground reservoirs.. The above ground reservoirs were installed with regard to all the building, environmental protection and fire protection requirements valid in the European Union.. The reservoirs are isolated from the surrounding territory with concrete retaining wall, which is sufficie ntly high to contain the entire contents of the largest tank should it leak (2.. 000 m.. ).. The American HDPE geo-membrane of type “Gundle”, which preserves the soil from the pollution with the oil products totally is installed under the concrete pavement of the square and between the reservoirs foundation and the sand pillow on which they are standing.. The automatic reservoirs measuring system ENRAF NONIUS, which measures the supply, temperature, density, and water content in a reservoir automatically, is installed by Dutch company “ENRAF” in the park of the above ground reservoirs (Picture 7).. Picture 6.. Park of above ground reservoirs with a capacity of 6.. Picture 7.. Measuring equipment in above ground reservoirs.. Truck Loading Gantry from Above Ground Reservoirs.. The roofed truck loading gantry from above ground reservoirs is erected using metal constructions (Picture 8), the ground of the gantry is made of concrete; a 1,5 mm HDPE membrane is set up below it.. There are three grounds in the truck loading gantry: two grounds with six winches – for the upper filling of the trucks and one ground – for the automatic lower filling of the trucks.. The installed equipment allows three trucks to be loaded simultaneously with all the possessing grades of oil products.. The speed of the upper filling is 1.. 500 l/min.. , the speed of the lower filling – 2.. 100 l/min.. There are commercial meters made by Swedish company WENNSTROM in all winches of the upper filling and the meters made by United USA and German company.. SMITH-METER in.. all winches of the lower filling.. Picture 8.. Truck loading gantry from above ground reservoirs.. Park of.. Underground Tanks and Truck Loading Gantry.. The terminal comprises 21 separate underground tank with a combined total storage capacity of 1.. 200 m.. (Picture 9).. Two grades of light oil products may be stored in the underground reservoirs.. The roofed truck loading gantry from underground reservoirs is erected using metal constructions.. The installed equipment allows two trucks to be loaded simultaneously with one grade of oil products.. Picture 9.. Park of underground reservoirs and truck loading gantry.. Technological Pipelines.. Technological pipelines are of above ground seamless pipeline type.. They are erected on metal supports and fitted with iron rings.. The technological pipeline schemes of oil products pumping and pumping it over, in which every pipeline is signed separately as well as the stock valves are enumerated, are made in the terminal.. Fire Pump House and Fire-prevention Equipment.. The fire pump house is erected using light metal constructions.. The walls and the ceiling of the fire pump house were isolated with 10 cm thick rock wool.. Two 5 m.. reservoirs are filled with FP 70 Plus foam manufactured by “Angus Fire” in the pump house.. In case of fire the foam and water mixture is supplied by two “Peltek” delivery pumps (one of which is electric, another – diesel), each with a capacity of 250 m.. per hour.. It is also possible to connect a  ...   product pump house;.. Railway cars unloading gantry;.. Park of the underground reservoirs, with total capacity of 1.. Truck loading gantry from underground reservoirs;.. Fire-preventing water reservoir;.. Oil products research laboratory, security office;.. Fire-preventing pump house;.. Electric power substation;.. Cleaning equipment;.. Packed oil product warehouse;.. Garage;.. Four reservoirs with a capacity of 5.. Foreseen possibility to build 2 more reservoirs with a capacity of 2.. each;.. Oil product pump house for truck loading;.. Six reservoirs with a capacity of 20 m.. for the oil product accessories, their pump house and loading gantry;.. Expanded truck loading gantry by installation of 3 lower points to load trucks;.. Tank-cars receiving gantry.. Quality Management and Environment Preservation Marketing System.. s.. In 1997 the audit of the Quality Marketing System, performed by the auditors from the Certification Company TÜV CERT, confirmed that the System introduced in the company corresponds the standard EN ISO 9002 and presented the company with the certificate No 15 100 7325.. The authority of the CSC “AVE-MATROX analyses the Quality System continually, as it must be effective and correspond the standard requirements, Quality Policy, and purposes.. The company authority is responsible for the Quality System installation and functioning.. It has all the indispensable means necessary to secure and improve the Quality System effectiveness.. In 1998 the same auditors from the Certification Company TÜV CERT has performed the audit of the Environmental Preservation System, during which it has been defined that the established company Environmental Preservation System corresponds EN ISO 14001 standard and TÜV CERT certificate No 15 104 9005 of Environmental Preservation Managing System has been issued on 15.. th.. January 1999.. Starting from 2002 the Quality Marketing and Environmental Managing Systems are certified periodically by the CSC “DET NORSKE VERITAS”, the branch of the international certification company “DET NORSKE VERITAS” (Norway).. The functioning of Quality Marketing and Environmental Preservation Managing Systems ensures the effective traceability of possible environmental preservation problems or quality of the stored product and creates all the possibilities to avoid such problems in future.. After the Environmental Preservation System has been installed, the record marketing of this sphere has improved, the deposition of the accumulating waste, especially dangerous, is controlled better, the process of planning the environment preservation means is created and carried out continually.. The functioning Environmental Preservation Managing System indicates that any environmental preservation problem will not be forgotten and every environment influencing activity will be strictly regulated.. Services of Oil Product Storage.. The light products are delivered to the terminals for storage by rail, packed oil products are delivered by motor cars.. The height, temperature, and specific weight of white product infusion in each car tank are measured, the samples are taken from tanks for primary analysis (for determination of clearness and brightness).. If the amount and quality of light products satisfies the norms, the overflowing is commenced.. Not more than two hours after the overflowing is finished, the control measurements of infusion height, density, temperature, and water amount are done in the reservoirs to which WP overflowing was executed, and according to the valid regulations of the Republic of Lithuania the samples are taken and delivered to the owner of the oil product who then issues the oil product quality certificate.. Packed oil products are accepted for storage after the visual inspection of the load.. In case of any nonconformities according to the established terms and ways (by telephone, fax, letter, etc.. ) in the Contract drawn up with the Customer, the Customer is informed, the act is drawn, the non-conforming product is separated and marked.. The following steps are taken according to the customer’s requirements in order the nonconforming product would not be mixed with the oil product already stored in the terminal.. Identification.. The oil products received for storage have their cover letters (quality certificates) which indicate their properties, composition, producer etc.. On the basis of these characteristics the received oil products are identified.. Traceability.. The oil products received from the customers and the goods received from the subcontractors are traced on the basis of their cover letters where the subcontractor and amount are indicated.. There as well the place of production, date of production or packaging (infusion) product characteristics and other data might be indicated.. Identification of Quality Records.. Identification of quality records allows to avoid mistakes, gives possibility to trace the problems analysing them.. Identification of quality records is ensured by the subdivision which records the data indicating number, name, date, basis and the person who made it.. Selection, Training, Qualification Check and Improvement of Personnel.. Accepting new workers the correspondence of their qualification to company’s requirements is checked.. New workers acquainted with the valid company regulations as well as duty instructions, quality system, work safety regulations and drawn into work under the supervision of the direct head of subdivision until he positively evaluates the wotk of the new worker and allows him to work independently.. In order to satisfy the growing requirements of the market, the company has established the system of constant personnel training and qualification check.. The Management of the company checks the need for training and qualification improvement and on the grounds of this information make the annual training plans and organise the training, it periodically certifies the qualification of company’s workers..

  Original link path: /en/jterminalas.html
  Open archive

 • Title: UAB “AVE-MATROX”
  Descriptive info: Under Construction.. | News..

  Original link path: /en/naujienos.html
  Open archive •  


  Archived pages: 18